Reklamačný poriadok - kusovky.sk

Reklamačný poriadok kusovky.sk

Predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

1.1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady predanej (novej) veci. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má prevzatá vec (tovar) pri prevzatí Kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec (tovar) pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe. To neplatí pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia zodpovedá Predávajúci iba za tie vady, ktoré existovali pri prevzatí veci.

1.2.Zodpovednosť Predávajúceho za vady predanej veci (novej) predávanej za nižšiu cenu. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu zodpovedá Predávajúci za vady veci v čase prevzatia veci a aj za tie vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

1.3. Zodpovednosť Predávajúceho za vady použitých vecí. Predávajúci zodpovedá iba za vady, ktoré má predávaná vec v čase prevzatia. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

1.4. Zodpovednosť za vady nové veci predávané za nižšiu cenu. Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa vec mohla používať na určený účel, sa musia predávať len za nižšie ceny; Predávajúci je povinný informovať Spotrebiteľa, že vec má vadu, o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Ak sa vec predáva za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu veci.

1.5. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia veci (tovaru) Spotrebiteľom a uplynie v posledný deň záručnej doby. Na včasné uplatnenie práva zo záruky sa požaduje, aby právny úkon reklamácie došiel Predávajúcemu najneskôr v posledný deň záruky; nestačí, že v posledný deň záruky bolo vytknutie vady podané poštou a zásielka došla Predávajúcemu neskôr. Ak ide o použitú vec, Spotrebiteľ a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako dvanásť (12) mesiacov.

1.6. Nároky Spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady.

a) Odstrániteľné vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spotrebiteľ má právo na výmenu vadnej veci za takú vec, ktorá bude značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

b) Neodstrániteľné vady. Ak má vec vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Voľba práva závisí len od Spotrebiteľa; Predávajúci je povinný voľbu Spotrebiteľa rešpektovať. Spotrebiteľ je však voľbou práva viazaný a svoju voľbu nemôže jednostranne meniť. Tie isté práva prislúchajú aj Spotrebiteľovi pri opätovnom vyskytnutí sa odstrániteľnej vady alebo pri väčšom počte vád. Za väčší počet vád sa spravidla považujú najmenej tri (3) vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie sa tej istej vady po jej dvoch (2) predchádzajúcich opravách. Ak má vec vadu, ktorú nemožno odstrániť, ale ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

1.7. Právo na zľavu. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich opotrebením alebo použitím.

1.8. Zánik práv zodpovednosti za vady. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa Predávajúci a Spotrebiteľ dohodli (najmenej 12 mesiacov). Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

1.9. Uplatnenie nároku zodpovednosti za vady na súde. V prípade včasného uplatnenia práv zo záruky v záručnej dobe u Predávajúceho, môže Spotrebiteľ uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady na súde vo všeobecnej trojročnej (3) premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď Spotrebiteľ vytkol vady u Predávajúceho. Spotrebiteľ má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do jedného (1) mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak toto právo zanikne. Spotrebiteľ má právo na primeranú finančné zadosťučinenie, ak svoje práva, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, úspešne uplatní na súde.

1.10. Nárok Spotrebiteľa na náhradu škody. Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady nevylučuje nárok Spotrebiteľa na náhradu škody, ktorá z vady vznikla.

1.11. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho na adrese:

Sketch, s.r.o.

Ružomberská 6

821 05 Bratislava

Na tento účel môžete využiť formulár na vrátenie a reklamáciu tovaru.

1.12. Spôsoby vybavenia reklamácie. Predávajúci je povinný určiť jeden z nasledovných spôsobov vybavenia reklamácie:

a) odovzdanie opraveného výrobku,

b) výmena vadného výrobku za bezvadný,

c) vrátenie kúpnej ceny výrobku,

d) vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku,

e) písomná výzva na prevzatie plnenia,

f) odôvodnené zamietnutie reklamácie.

1.13. Lehota na vybavenie reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

1.14. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.